Torben Weirup

 

 

Ligger Twin Peaks i Vrå?

- Notater om Poul Anker Bechs anelsesfulde maleri.
-
Af Torben Weirup

 

De, der er rundede af den magre nordjyske sandjord, ved det, og udensogns rejsende med et opladt sind kan opleve det; nemlig at der på øde strækninger i det nordvestlige Danmark undertiden i det fjerne kan ses ting, som har det med at forsvinde igen, når man når frem til det sted, hvor de var. Skikkelser og genstande synes at materialisere sig uventede steder - i vejkryds, i skovbrynet, på stranden, ved en krumning i det flade landskab, ved overgange og i passager - men som i Twin Peaks, 90ernes åndelige referencerum, om noget, er tingene alligevel ikke, som de synes. Har man set spøgelser, har man været ude for en luftspejling, er man offer for sin egen fantasi, er sandheden derude?
Tvivlen på egne øjne og egen fornuft melder sig sammen med deja-vuet igen ved mødet med Poul Anker Bechs maleri. For tilsyneladende har han formået at fastholde, hvad vi andre har set i glimt. Her er de spøgelsesagtige skikkelser jo. Ansamlingen af affald, kasserede køleskabe, udtjente sofaer, står her i hans landskaber, som havde de formål og var besjælede med nyt egetliv. Nogen eller noget er her, det er tydeligt nok.
Måske er én forklaring, at Poul Anker Bech (født 1942) ser det hele lidt fra oven. Udover at male (Poul Anker Bech er uddannet på Det jyske Kunstakademi under malerne Jeppe Vontillius og Niels Lergaard) er Poul Anker Bech ivrig flyver, og navnlig i tidligere arbejder har man kunnet mærke, hvordan han inddrager sine synserfaringer fra himmelflugten i en lille maskine, hvor der turbulent vendes op og ned på perspektivet og horisontlinjen, og hvor himlen kan være for neden, eller buet i omvendt form, som man også kender det fra nogle af surrealisterne. Poul Anker Bech ser anderledes på verden. Det er netop kunstens opgave.
Måske viser spøgelserne på de øde strækninger i Nordjylland sig så længe for Poul Anker Bech, at han har mulighed for at fastholde dem. Måske overlever de blot i hans hoved. I hvert fald har Poul Anker Bech som få herhjemme formået at tilføre den surrealistiske tradition levedygtigt blod. Kunsten består jo ikke i at gentage billeder fra for et par generationer siden. Så er det kliche. Poul Anker Bech er ikke kliche. Han kan - eller har gjort det - spøgefuldt lege med de surrealistiske konventioner, ligesom man i hans billeder - typisk for Twin Peaksårtiet - finder referencer til Edward Hopper, Edgar Allan Poe og hele den gotiske tradition, men hans stadig mere afklarede maleri er båret af originalitet og personlighed og i øvrigt en større malerisk eller koloristisk frihed.
På samme måde som man i Nordjylland kan opleve, at tingene og personerne forsvinder som fatamorgana, når man tror, at man nu, lige straks, blot nogle få timeter fremme, oplever nærkontakt, har hans figurer, hans motiver, det med at opløse sig selv i ren farve, i form og komposition, og også på den måde er der i Poul Anker Bechs maleri en intim forbindelse mellem den fortælling, der trækker os ind i hans lærreder, og så det uforklarlige, oversanselige arbejde med farven, som er hele pointen med Poul Anker Bechs kunst.

Torben Weirup
kunstkritiker ved Berlingske Tidende.

 

Twin Peaks in Vra?
 
Notes on Paul Anker Bech's Mystical Paintings
by Torben Weirup
 

if formed by the sparse and sandy soil of North Jutland you know it, and those who have a receptive mind yet coming here can experi-ence it; namely, that on occasion and on those stretches of deserted land in northwestern Denmark, objects would seem to appear in the distance, yet when you reach that particular spot, they have disappe-ared. Shapes and objects seem to materialise in unexpected places -at road crossings, at the edge of the forest, on the beach, and in this flat landscape on the horizon, near walkways and in passages - but as in Twin Peaks, frame of spiritual reference of the 90's for anything, things are not what they seem. If you have ever seen ghosts or expe-rienced a mirage, you become a victim of your own fantasy, is the truth out there?
Doubt registers in believing your own eyes and own credibility along with deja-vu, when again meeting Paul Anker Bech's works. For he is obviously capable of retaining that which we had only glim-psed. Here there are certainly ghostlike shapes. The amassed waste, discarded refrigerators, well-used sofas are in his landscapes as though each had a purpose, and each invested with a new life. It is quite clear that some one or thing is here.
A possible explanation may be that Paul Anker Bech (b.1942) takes the larger view. In addition to painting (Paul Anker Bech studi-ed at Det Jyske Kunstakademi under painters Jeppe Vontillius and Niels Lergaardj, Paul Anker Bech is an enthusiastic aviator. Particu-larly in earlier works, it is possible to discern how he incorporated his visual experiences of travel in a small aircraft, there where perspecti-ve and the horizon are turned upside down, and where the heave-n appear beneath you or curve inverted, as one recognises it from the surrealists. Paul Anker Bech views the world differently. That is preci-sely the purpose of art.
It may be that the ghosts of North Jutland's deserted areas show themselves for Paul Anker Bech long enough for him to retain their images. Perhaps they only survive in his imagination. No matter, Paul Anker Bech has managed, as few here in Denmark have, to inject the surrealistic tradition with new, sustaining blood. Art does not survive by repeating images from past generations. That would be cliche. Paul Anker Bech is not cliche. He can - or has done it -joyfully play with the surrealistic tenets, just as you can find references - typical of the Twin Peaks' decade - in his paintings to Edward Hop-per, Edgar Allan Poe and the entire Gothic tradition. His paintings are supported by increasing clarity, originality and personal style, and in addition a greater artistic and colouristic freedom.
Just as you can experience that things and persons disappear as mirages in North Jutland - when you believe that just ahead, and only a few feet further, there will be contact - Paul Anker Bech's figu-res, his motifs will decompose into pure colour, in shape and compo-sition. Also, this is how Paul Anker Bech's paintings establish an inti-mate connection between the story, which attracts us to his canvas, and so the inexplicable, super sensual work with colour, which are the whole point of Paul Anker Bech's art.

Torben Weirup 
art critic with Berlingske Tidende.